Algemene voorwaarden

U kunt deze Algemene Voorwaarden ook openen als PDF, en digitaal opslaan of afdrukken.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uit de aard of strekking van een bepaling anders voortvloeit.

 

PastoraatWijzer: onderdeel van KokBoekencentrum/VBK Media BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 30068750.

 

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie PastoraatWijzer een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 

Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Overeenkomst: iedere tussen PastoraatWijzer en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee PastoraatWijzer zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de beschikbaarstelling van de op de website geplaatste content en overige middels de website aangeboden voorzieningen, tegen een daarvoor door de wederpartij verschuldigde prijs.

 

Website: de website van PastoraatWijzer: www.PastoraatWijzer.nl

 

Webruimte: het voor de wederpartij, middels zijn e-mailadres en wachtwoord, exclusief toegankelijke gedeelte van de website.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PastoraatWijzer en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld zodat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de wederpartij van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de wederpartij kosteloos aan hem worden toegezonden.

 

Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeenkomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 

Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van PastoraatWijzer binden hem niet.

 

Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 

Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie van de wederpartij op de website vereist. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de registratie van de wederpartij door PastoraatWijzer per e-mail is bevestigd en de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door PastoraatWijzer per e-mail verstuurde bevestiging wordt geacht door de wederpartij te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door PastoraatWijzer is verzonden. Een onjuistheid in het door de wederpartij opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

 

Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

Artikel 4. Inhoud en duur van de overeenkomst en verplichting van de wederpartij

Voor toegang tot alle functionaliteiten van de website en gebruik van alle daarop aangeboden content is registratie op de website vereist. De wederpartij staat ervoor in dat hij alle middels het registratieformulier gevraagde gegevens, volledig en naar waarheid verstrekt. Nadat de registratie van de wederpartij door PastoraatWijzer is bevestigd, heeft de wederpartij toegang tot dat deel van de webruimte dat bij de gekozen abonnementsvorm hoort, middels zijn e-mailadres en wachtwoord. De wederpartij is gehouden zijn wachtwoord geheim te houden. Alle handelingen die op de account van de wederpartij worden verricht, worden aan de geregistreerde wederpartij toegerekend.

 

Een betaalde overeenkomst (PastoraatWijzer-Plus of collectief abonnement) wordt aangegaan voor een looptijd van twaalf maanden (jaarabonnement).

 

PastoraatWijzer biedt de wederpartij, gedurende de looptijd van de overeenkomst, uitsluitend via e-mail ondersteuning in het geval de wederpartij technische problemen ondervindt bij de toegang tot en het gebruik van de website of webruimte.

 

Het is de wederpartij verboden enige beveiliging van de website of webruimte te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.

 

Het is de wederpartij verboden apparatuur of software te gebruiken die de normale werking van de website of webruimte kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten, zoals het verspreiden van virussen, wormen et cetera.

 

Het is de wederpartij verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van PastoraatWijzer te versturen.

 

De wederpartij staat ervoor in dat alle informatie die hij op directe of indirecte wijze toevoegt of doet toevoegen aan de webruimte, geen inbreuk maakt op rechten van derden of op enig wettelijk voorschrift, althans vrijwaart de wederpartij PastoraatWijzer van alle aanspraken van derden ter zake. In geval PastoraatWijzer ter zake door derden wordt aangesproken, zal de wederpartij deze aanspraken voor zijn rekening en risico nemen en alle eventuele kosten vergoeden die PastoraatWijzer in dat kader redelijkerwijs moe(s)t maken.

 

De wederpartij is gehouden adequaat op te treden tegen hem ter kennis gekomen misbruik van de website of webruimte door derden aan wie hij toegang tot de webruimte verleend. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor de door PastoraatWijzer geleden schade als gevolg van misbruik van de website of webruimte door deze derden.

 

Artikel 5 Opzegging en beëindiging van de overeenkomst

Een betaalde overeenkomst (PastoraatWijzer-Plus of collectief abonnement) wordt aangegaan voor een looptijd van twaalf maanden en stopt na die periode automatisch.

 

Elke opzegging kan geschieden via e-mail (info@pastoraatwijzer.nl) of via het contactformulier op www.pastoraatwijzer.nl.

 

Is sprake van een overeenkomst afgesloten met en door een natuurlijk persoon, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn beëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan PastoraatWijzer wordt medegedeeld, schriftelijk of per e-mail.

 

Bij tussentijdse opzegging of beëindiging vindt geen restitutie plaats.

 

Artikel 6. Uitsluiting van het recht van ontbinding

Het recht van ontbinding als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is in alle gevallen uitgesloten voor de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ook de consument heeft geen recht van ontbinding mits de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

Artikel 7. Onderhoud

PastoraatWijzer is te allen tijde bevoegd de voorzieningen van de website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, de website of servers van PastoraatWijzer, dan wel derden.

 

De wederpartij kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van toegankelijkheidsbeperkingen van de webruimte of website.

 

Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de wederpartij daarvan de minste hinder zal ondervinden. PastoraatWijzer kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.

 

Artikel 8. Overmacht

PastoraatWijzer is niet gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Voor reeds geleverde prestaties is de wederpartij, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd.

 

De wederpartij maakt nimmer aanspraak op vergoeding van schade die is ingetreden als gevolg van overmacht.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

PastoraatWijzer is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst PastoraatWijzer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

Voorts is PastoraatWijzer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 

Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die PastoraatWijzer als gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 

De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door PastoraatWijzer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 

Artikel 10. Prijzen en betalingen

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door wederpartij verschuldigde prijs vermeld, inclusief btw.

 

Betaling dient door middel van vooruitbetaling te geschieden, middels iDeal, creditcard of PayPal. De wederpartij kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling door PastoraatWijzer nog niet is ontvangen.

 

 

Een onjuistheid of onvolledigheid in door de wederpartij verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van PastoraatWijzer te worden gesteld.

 

Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt PastoraatWijzer zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle door PastoraatWijzer op de website aangeboden content is naar beste inzicht samengesteld, echter kan PastoraatWijzer er nimmer voor instaan dat alle content juist en volledig is. Het gebruik van alle middels de website aangeboden content is voor eigen risico van de wederpartij. Elke aansprakelijkheid van PastoraatWijzer in verband met het gebruik van de content is uitgesloten.

 

De wederpartij kan content (doen) toevoegen aan de website. PastoraatWijzer is niet in staat om zich over de inhoud van deze content te vergewissen. De wederpartij is dan ook volledig verantwoordelijk voor de inhoud en rechtmatigheid van de door hem aan de website toegevoegde, of middels de website geopenbaarde content en vrijwaart PastoraatWijzer van alle aanspraken van derden ter zake, waaronder begrepen aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de middels de website door of namens de wederpartij toegevoegde content inbreuk maakt op het auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom van deze derden.

 

PastoraatWijzer staat uitsluitend in voor de aanwezigheid van content en functionaliteiten binnen de website welke uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. PastoraatWijzer is te allen tijde bevoegd content van de website te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen en functionaliteiten van de website te beperken of uit te breiden. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk vermelde functionaliteiten kan niet als een tekortkoming van PastoraatWijzer worden aangemerkt en geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding.

 

PastoraatWijzer streeft ernaar om de website te laten functioneren op alle internetbrowsers. Het is echter is mogelijk dat het platform niet op alle internetbrowsers even deugdelijk werkt. Elke aansprakelijkheid van PastoraatWijzer ter zake is uitgesloten.

 

Indien PastoraatWijzer aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot door de wederpartij direct geleden schade. PastoraatWijzer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede is begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PastoraatWijzer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PastoraatWijzer toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

De eventuele aansprakelijkheid van PastoraatWijzer is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van PastoraatWijzer betrekking heeft.

 

Alle vorderingen en verweren jegens PastoraatWijzer verjaren na verloop van één jaar.

 

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van PastoraatWijzer, vrijwaart de wederpartij PastoraatWijzer van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens PastoraatWijzer.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

PastoraatWijzer en/of zijn licentiegevers behouden zich alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en andere rechten van intellectuele eigendom) voor met betrekking tot databankgegevens, andere content, de website en alle overige daarop vermelde informatie. Openbaarmaking of andere wijzen van beschikbaarstelling aan derden, verveelvoudiging, of enige andere vorm van commercieel (her)gebruik van (onderdelen van) de (databank)gegevens is verboden.

 

Een inbreuk door de wederpartij op enig recht van intellectuele eigendom van PastoraatWijzer, verplicht de wederpartij de schade die PastoraatWijzer dientengevolge lijdt, te vergoeden.

 

Het bepaalde in dit artikel blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen PastoraatWijzer en de wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van PastoraatWijzer aangewezen om van geschillen kennis te nemen.